Hida Samano

Mayor of Wachimasu

Description:
Bio:

Hida Samano

Empire of Destiny RedShogun